0

آرایش پمپ ها


سیستم های مختلف آبرسانی بر اساس نوع کاربرد، به دو روش موازی و سری با توجه به مقدار دبی و هد مورد نیاز طراحی می گردند.

پمپ های موازی:

پمپ ها هنگامی به صورت موازی بسته می شوند که فشار تولید شده توسط یک پمپ پاسخگوی نیاز سیستم می باشد ولی دبی به اندازه کافی نیست. در این آرایش، منحنی عملکرد آنها نتیجه جمع شدن دبی هر کدام از پمپ ها می باشد. در سیستم هایی که  پمپ ها به صورت موازی در کنار یکدیگر قرار می گیرند هد سیستم،  ثابت است ولی دبی سیستم برابر با جمع دبی پمپ ها می باشد.

 

 

پمپ های سری:

پمپ ها هنگامی به صورت سری بسته می شوند که دبی تولید شده توسط یک پمپ پاسخگوی نیاز سیستم می باشد ولی فشار به اندازه کافی نیست. در طراحی پمپ های سری آبگيرى هر پمپ مستقيماً از خروجى پمپ قبل تأمين شود. در این آرایش، منحنی عملکرد آنها نتیجه جمع شدن هد هر کدام از پمپ ها می باشد. در سیستم هایی که پمپ ها به صورت سری در کنار یکدیگر قرار می گیرند دبی سیستم، ثابت است ولی هد سیستم برابر با جمع هد پمپ ها می باشد.