0

چرا شبکه فروش


در محیط پر متغیر، پر ریسک و پر رقابت امروز، مهم ترین پیام این است که با راهکارها، ساختارها، رفتارها و ابزارهای متعلق به دیروز دیگر نمیتوان نسبت به موفقیت در آینده و رضایتمندی مشتری امیدوار بود. در چنین شرایطی که انتخاب روش های نوین فروش و به تبع آن ایجاد شبکه فروش امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است مجموعه ای موفق است که بتواند با استفاده از مدیریت کارا و موثر، یا خود پیشرو در امر خلاقیت و نوآوری باشد و یا با استفاده از الگوبرداری از بهترین ها، حداکثر بهره برداری از توان اجرایی بالقوه بازار بکارگیرد.

از این رو درعصر کنونی موفقیت از آن سازمان های فروشی است که مدیریت بربازار را با انتخاب الگوهای اجرایی مدرن، به خود بازار محول نموده و خود در قالب متولی، به ایجاد زیرساخت ها، آموزش های لازم، همبستگی اجرایی و ارتقای توان اقتصادی حاصل از فروش سبد کالایی توسط شبکه فروش خود بپردازند.

 در همین راستا سازمان فروش شرکت آوادیس نیز با اعتقاد بر این معیار، شبکه فروش محدود، صرفا شامل بنگاه های تاثیرگذار، توانمند، صاحب اعتبار و متخصص در امر فروش الکتروپمپ در هر محدوده جغرافیایی را جهت ارائه خدمات حداکثری به لایه های مختلف بازار و مدیریت حائزو بارز و هدفمند بر بازارهای خود انتخاب نموده است تا ضمن جاری شدن منافع حداکثری حاصل از فروش سبد کالایی شرکت به سمت شبکه فروش خود، ضمن پرهیز از هرگونه رقابت کاذب در بازار، بتواند خدماتی حداکثری نیز در حوزه های بازاریابی و فروش، آموزش، ترویج و بومی سازی و ارتقای سطح کیفی اجرای فروش از یک طرف و ارائه راهکارها، توسعه دستاوردها و توانمندسازی کمی و کیفی سبد کالایی شرکت و به تبع آن افزایش سطح تقاضای بازارهای هدف مربوط به هر حوزه جغرافیایی را از طرف دیگر به فراخور نیاز ارائه نماید.