0

اخبار


همکاری داوطلبانه کشاورزان رفسنجان سبب کاهش مدت زمان خاموشی موتورپمپ ها

 
در جلسه شورای حفاظت منابع آب و شورای هماهنگی طرح احیاء و تعادل بخشی دشت پایلوت رفسنجان، خاموشی موتورپمپ های کشاورزی به مدت 28 روز مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه شورای حفاظت منابع آب و شورای هماهنگی طرح احیاء و تعادل بخشی دشت پایلوت رفسنجان در محل فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

در این جلسه با توجه به تأثیر خاموشی موتورپمپ ها در صرفه جویی منابع آب و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب در بخش کشاورزی، مقرر گردید موتورپمپ های کشاورزی از ساعت 8 صبح مورخ 98/8/18 به مدت 28 روز خاموش شوند.

لازم به ذکر است به دلیل همکاری داوطلبانه کشاورزان در خاموشی موتورپمپ های چاههای کشاورزی در پیک مصرف برق به منظور صرفه جویی در مصرف، مدت زمان خاموشی از 35 روز به 28 روز کاهش یافت.