0
SJ-  الکترو پمپ شناور طبقاتی تمام استیل چاه های عمیق

SJ- الکترو پمپ شناور طبقاتی تمام استیل چاه های عمیق

SJ-Stainless Steel Multistage Deep-Well submersible pump

مناسب جهت استخر آب تمیز از چاه و همچنین سیستم هاتی آبیاری و سایر کاربردهای صنعتی


مشخصات فنی 

دمای سیال: Ċ40 +   ~  Ċ0  

دانسیته سیال : 1050 kg/m 3

حداکثر فشارکارکرد :  (30 بار)

محدوده PH 4-10

حداکثر عمق غوطه وری:     M50

دور موتور:     rpm 1450 /  rpm 2860  

کاربرد: مناسب جهت استخر آب تمیز از چاه و همچنین سیستم هاتی آبیاری و سایر کاربردهای صنعتی دانلود فایل های مربوط به محصول