0
LB- کفکش قابل حمل

LB- کفکش قابل حمل

LB- Submersible Drainage Pump

انتقال پساب پروژه های ساختمانی عمرانی، آب های گل آلود، حوضچه ها، چاهک ها و ....


کاربرد:

انتقال  پساب پروژه های ساختمانی عمرانی،آب های گل آلود ،حوضچه ها،چاهک ها و....

ویژگی:

خنک کاری مناسب موتور به علت عبور جریان سیال از اطراف موتور باعث گردیده که عملکرد پمپ در سطوح سال پایین نیز امکان پذیر باشد.

تغییر جهت خروجی: 

خروجی به گونه ای طراحی گردیده است که مصرف کننده براحتی میتواند در دو جهت آنرا تنظیم نماید.

مونتاز و دمونتاژ بسیار ساده با یک آچار 13 mm اتومات (LBA) : در این مدل عملکرد اتوماتیک بوسیله الکترود صورت می پذیرد.دانلود فایل های مربوط به محصول