0
کاسه انتهایی

کاسه انتهایی

Inducer NEW & OLD

کاسه انتهایی


این قطعه آب تحت فشار را به سمت خروجی الکترو پمپ هدایت مینمایددانلود فایل های مربوط به محصول