0
مکانیکال سیل کارتریج سه پر

مکانیکال سیل کارتریج سه پر

Mechanical seal NEW

مکانیکال سیل کارتریج سه پر


وظیفه این قطعه آب بند نمودن نشتی پمپ در هنگام دوران می باشددانلود فایل های مربوط به محصول